ZWZ ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

15 kwietnia 2021 roku ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe i podjęło decyzję o podziale zysku banku za 2020 rok. Udzieliło również członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku. W walnym zgromadzeniu ING Banku Śląskiego akcjonariusze mogli uczestniczyć w obradach i głosować zdalnie przez internet.

W 2020 roku priorytetem była dla nas ochrona zdrowia pracowników i bezpieczeństwo naszych klientów. Bank uczestniczył również w działaniach z zakresu bezpieczeństwa gospodarczego wspierających klientów. Od początku przystąpiliśmy do obsługi programu subwencji PFR dla mikro, małych i średnich firm. Wprowadziliśmy ofertę moratoriów kredytowych skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych. Miniony rok pokazał sprawne funkcjonowanie naszego silnego zespołu, który potrafi działać w trudnych warunkach. Mimo wyjątkowej sytuacji na rynku kontynuowaliśmy pozyskiwanie nowych klientów. Ich liczba wzrosła do 4,3 mln w przypadku klientów indywidualnych oraz blisko 500 tys. w przypadku firm - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, w trakcie przedstawiania sprawozdania zarządu z działalności banku oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku.

Prezes dodał, że bank jest gotowy na oferowanie ugód dotyczących przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF zaproponowanych przez Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Brunon Bartkiewicz wyjaśnił, że koszty tego procesu są już odzwierciedlone w księgach banku i nie będą obciążały wyników finansowych lat kolejnych. Bank będzie jednak monitorował sytuację prawną i dokonywał ewentualnych dostosowań.

Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto ING Banku Śląskiego za 2020 rok, wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z poniższym:

  1. Zysk netto: 1 337 561 648,08
  2. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, w tym: 495 708 010,14

 - zysk zatrzymany z 2019 roku: 494 380 000,00

 - pozostała część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych: 1 328 010,14

  1. Łączna wysokość (1+2), z której kwotę: 1 833 269 658,22

 - przeznacza się na kapitał rezerwowy: 675 379 658,22

 - pozostawia jako zysk netto niepodzielony: 1 157 890 000,00

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2020 rok oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe banku.

Walne zgromadzenie udzieliło członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 roku.