Oświadczenie ING Banku Śląskiego w związku z decyzją KNF dotyczącą naruszenia Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ING Bank Śląski informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z 14 stycznia 2022 roku o nałożeniu kary w wysokości 3 mln zł za naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej Ustawa o pppift).

Kara finansowa jest wynikiem kontroli KNF przeprowadzonej w Banku w maju 2019 roku , która wykazała naruszenia przepisów Ustawy o pppift w obszarach:

- bieżącego monitorowana stosunków gospodarczych klienta,

- odpowiedniego zintensyfikowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

- dokumentowania  badania źródła pochodzenia środków finansowych oraz majątku klientów segmentu Private Banking,

- zapewnienia aktualnej wiedzy Banku o klientach.

Kontrola KNF obejmowała okres od 13 lipca 2018 roku do 24 maja 2019 roku.

Ochrona klientów oraz systemów finansowych przed przestępstwami finansowymi i gospodarczymi jest wyzwaniem, z którym mierzy się sektor finansowy na całym świecie. Niezmiennie, jest to również priorytet Grupy ING i ING Banku Śląskiego.

W związku z tym, w ostatnich latach ING Bank Śląski podejmował szereg samodzielnych działań skutkujących identyfikacją nieprawidłowości, w tym w obszarach wykazanych przez organy kontrolne. Działania naprawcze podjęte w tym czasie to m.in.:

- realizacja programów wzmacniających procesy monitoringu transakcji i oceny ryzyka we wszystkich liniach biznesowych,

- wdrożenie i realizacja planu szkoleniowego, podnoszącego świadomość pracowników banku w zakresie tematyki AML,

- wdrożenie i rozwój zaawansowanych narzędzi w zakresie oceny ryzyka i monitoringu transakcji.

W efekcie realizacji przepisów Ustawy o pppift w ostatnich latach Bank rozwiązał w Polsce stosunki gospodarcze z klientami, gdzie w wyniku analizy transakcji oraz ze względu na braki dokumentacyjne nie miał możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Działania te są prowadzone na bieżąco.

Ponadto, ING Bank Śląski znacząco zwiększył zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Banku związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Od 2018 roku liczba pracowników zaangażowanych w ww. procesy wzrosła blisko trzykrotnie. Na koniec 2021 roku Bank zatrudniał w tych obszarach ok. 1 tys. osób.

ING Bank Śląski angażuje się w projekty w sektorze finansowym, które mają przyczynić się do wypracowania na rynku jednolitej i jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących AML, co w konsekwencji pozwoli odpowiednio kształtować procedury w tym zakresie bez ryzyka naruszeń obowiązujących regulacji.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem AML nigdy nie jest procesem skończonym i zamkniętym. Dlatego Bank nie ustaje w wysiłkach mających na celu dalsze doskonalenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz związanych z nim procesów. W swoich działaniach Bank uwzględnia zarówno rekomendacje wydane przez inne organy nadzorcze, jak i podejmuje samodzielne inicjatywy w tym zakresie.