Oświadczenie ING Banku Śląskiego w związku z decyzją Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

ING Bank Śląski informuje, że 31 sierpnia 2022 roku otrzymał decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o nałożeniu kary w wysokości 21,7 mln zł za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej Ustawa o pppift).

Kara finansowa jest wynikiem kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zakończonej w marcu 2021, obejmującej okres 1.01.2014- 31.10.2020. Obszary, w których stwierdzono uchybienia to obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień i pełnych informacji do GIIF.

Ochrona klientów i systemu finansowego przed przestępcami jest wyzwaniem, z którym mierzy się sektor finansowy na całym świecie. Niezmiennie jest to również priorytet ING Banku Śląskiego i całej Grupy ING.

W związku z tym, w ostatnich latach ING Bank Śląski podejmował szereg samodzielnych działań polegających na poprawie i wzmocnieniu procesów związanych z zapewnieniem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, także w obszarach wykazanych przez GIIF. 

Działania naprawcze podjęte w tym czasie to m.in.:

  • realizacja programów wzmacniających procesy poznaj swojego klienta i monitoringu transakcji, we wszystkich liniach biznesowych,
  • wzmocnienie i realizacja planu szkoleniowego, podnoszącego świadomość pracowników banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • wdrożenie i rozwój zaawansowanych narzędzi w zakresie oceny ryzyka i monitoringu transakcji.

Zgodnie z zaleceniami Ustawy i wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Bank wzmocnił proces identyfikacji klientów oraz identyfikacji źródeł pozyskiwanych przez nich dochodów. 

Dodatkowo w efekcie realizacji przepisów Ustawy o pppift, w ostatnich latach Bank rozwiązał w Polsce stosunki gospodarcze z klientami, w tych przypadkach, w których w wyniku analizy transakcji oraz ze względu na braki dokumentacyjne nie miał możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Działania te są prowadzone na bieżąco.

Ponadto ING Bank Śląski znacząco zwiększył zatrudnienie w komórkach Banku związanych z obszarem  przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Od 2018 roku liczba pracowników zaangażowanych w te procesy wzrosła dwukrotnie. Obecnie zadaniami związanymi z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w banku zajmuje się około tysiąca pracowników.

ING Bank Śląski angażuje się też w projekty branżowe, których celem jest systemowe wzmocnienie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na polskim rynku bankowym.

Bank nie ustaje w wysiłkach mających na celu dalsze doskonalenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz procesów z nim związanych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nigdy nie jest procesem skończonym i zamkniętym. Dlatego Bank uwzględnia zarówno rekomendacje wydane przez organy nadzorcze, jak i podejmuje samodzielne inicjatywy w niniejszym zakresie.