ZWZ ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

26 kwietnia br.  ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2022 rok.  Akcjonariusze dokonali podziału zysku i zmian w Radzie Nadzorczej banku. W ZWZ można było uczestniczyć w obradach i głosować zdalnie przez internet.

W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta. To nasz niezmienny cel niezależnie od sytuacji na rynku, który zapewnia nam stabilność i odporność na zmieniające się warunki. I nawet wydarzenia, które były nie do przewidzenia w skali, w jakiej wystąpiły nie zahamowały naszego rozwoju. To świadczy o naszej silnej pozycji i niezwykle wysokiej odporności powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

ZWZ banku udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku. Akcjonariusze dokonali również podziału zysku netto ING Banku Śląskiego za 2022 rok.

Zysk netto za 2022 rok w wysokości 1 714 407 093,95 zł został przeznaczony na:

- kapitał rezerwowy: 513 895 000,00 złotych (na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy);

- ogólny kapitał rezerwowy: 1 200 512 093,95 złotych.

Pomimo spełnienia kryteriów umożliwiających wypłatę dywidendy za 2022 rok, akcjonariusze zdecydowali o wstrzymaniu wypłaty dywidendy. Celem jest zachowanie zabezpieczenia kapitałowego na wypadek wystąpienia ryzyk w otoczeniu regulacyjnym, sytuacji makroekonomicznej i rynkowej.

W przypadku braku istotnej materializacji tych ryzyk oraz przy utrzymaniu przez bank dobrej sytuacji kapitałowej, zarząd rozważy możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2023 rok.

Zgromadzenie akcjonariuszy dokonało również zmian w składzie Rady Nadzorczej. Z dniem ZWZ Banku, z funkcji członka Rady Nadzorczej odszedł Aris Bogdaneris. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie za jego aktywność i zaangażowanie w pracach Rady. Jednocześnie powołano Katarzynę Zajdel-Kurowską oraz Hansa De Munck na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.