Decyzje walnego zgromadzenia ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 33,35 zł na akcję. Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej nowych członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe banku oraz dokonało podziału zysku. W 2023 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 4,4 mld zł, co jest najwyższym poziomem w historii ING Banku Śląskiego. W porównaniu z poprzednim rokiem wynik netto był wyższy o blisko 160%.

Akcjonariusze na ZWZ podjęli decyzję o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 4,3 mld zł, w tym 3,3 mld zł (75%) ubiegłorocznego zysku netto oraz dodatkowo 1 mld zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. Oznacza to, że na jedną akcję banku przypadnie do wypłaty 33,35 zł.

Termin nabycia prawa do dywidendy został ustalony na 17 kwietnia br. Jej wypłata nastąpi 6 maja br.

Zgodnie z porządkiem obrad akcjonariusze udzieli członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku. ZWZ powołało również Radę Nadzorczą na nową czteroletnią kadencję. Jej skład zwiększono do 9 członków z poprzednich 8. Do Rady Nadzorczej zostały powołane trzy nowe osoby: Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Arkadiusz Krasowski oraz Serge Offers. Dołączyły one do Stephena Creese, Doroty Dobija, Małgorzaty Kołakowskiej, Moniki Marcinkowskiej, Hansa De Munck, Michała Szczurka, dotychczas zasiadających w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego.