ING Bank Śląski: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2007 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego, w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34. 

Proponowany porządek obrad: 

1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad,

4/ uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,

5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2006 r., w tym sprawozdań finansowych,

6/ podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r.,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r.,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r.,

e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.,

g) podziału zysku za 2006 r.,

h) wypłaty dywidendy za 2006 r.,

i) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

j) oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”

7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.