27,90 zł dywidendy na akcję ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (9 maja b.r.) wypłatę dywidendy za 2006 rok w wysokości 27,90 zł brutto na jedną akcję. Wyplata dywidendy nastąpi 11 czerwca 2007 roku.

W 2006 roku ING Bank Śląski S.A. zrealizował zysk netto na poziomie 591,4 mln zł. W rachunku wyników Bank wykazał dodatnie saldo odpisów na utratę wartości portfela kredytowego i rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości około 165,8 mln zł. Podobnie jak w 2005 roku, Bank przyjął, że dodatnie koszty ryzyka nie można traktować za typowe dla normalnej działalności bankowej i uznał, że stanowią one zysk nadzwyczajny. Co oznacza, że zysk bazowy netto Banku w 2006 roku wyniósł 457,1 mln zł.

ING Bank Śląski S.A jednocześnie przyjął, że wypłaci w formie dywidendy kwotę 228,6 mln zł, tj. 50% zysku bazowego grupy kapitałowej. W formie dywidendy zostanie także wypłacone 100% unettowionego dodatniego salda na utratę wartości portfela kredytowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, z zysku za 2006 rok zostanie przeznaczone na dywidendę 362,9 mln zł.

W sumie, Zarząd Banku zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłacenie w formie dywidendy z zysku za 2006 rok kwoty 362 979 tys. zł, co oznacza, że dywidenda w przeliczeniu na 1 akcję wyniesie 27,90 zł. Proponowany przez Zarząd Banku poziom dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję, przełoży się na stopę dywidendy na poziomie 3,6%.

Historia wypłaty dywidendy

Do 2002 roku ING Bank Śląski S.A. wypłacał dywidendę na poziomie około 20% osiąganych zysków netto. Za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2003 roku Bank podniósł poziom dywidendy i przeznaczył na nią 34,1% zysku netto.

W latach 2004-2005 wysoki poziom wyposażenia ING Banku Śląskiego S.A w kapitał wraz z relatywnie niskim poziomem aktywów ważonych ryzykiem, których wyrazem był wysoki współczynnik wypłacalności spowodowały, że istotnie wzrosły kwoty wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy, i tak:

  • W 2004 roku ING Bank Śląski S.A. podniósł dywidendę do poziomu 40% zysku netto oraz wypłacił dodatkowo w formie dywidendy część wartości rezerw przeniesionych do kapitałów w związku z wdrożeniem przez Bank Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W sumie, Bank wypłacił w formie dywidendy 266,7 mln zł (72,8% zysku). Akcjonariusze otrzymali w formie dywidendy 20,5 zł w przeliczeniu na 1 akcję.
  • Wyniki uzyskane przez ING Bank Śląski S.A. w 2005 roku, jak i potrzeby wewnętrzne związane z rozwojem Banku pozwoliły na podniesienie poziomu dywidendy do 50% „zysku bazowego", tj. zysku po odliczeniu wpływu na wyniki jednorazowego wydarzenia, jakim było dostosowanie poziomu rezerw do kondycji portfela kredytowego i obowiązujących standardów w zakresie zarządzania ryzykiem. Ponadto, wraz z dywidendą z zysku bazowego za 2005 rok Bank wypłacił akcjonariuszom 100% unettowionej kwoty wynikającej ze znacznego spadku kosztów ryzyka. W sumie, Bank przeznaczył na dywidendę 357,8 mln zł zysku (65,1% kwoty zysku). W przeliczeniu na 1 akcję Bank wypłacił 27,5 zł.

W trakcie podziału zysku 2006 roku, ING Bank Śląski S.A. utrzymał zasady przyjęte dla określenia dywidendy z zysku 2005 roku.