Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych ING Banku Hipotecznego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,

Decyzją Rady Nadzorczej, ING Bank Hipoteczny uzyskał zgodę na ustanowienie Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Podstawę dla emitowanych listów będą stanowić wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabyte od ING Banku Śląskiego lub innych banków.

W ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, ING Bank Hipoteczny może dokonywać emisji hipotecznych listów zastawnych denominowanych zarówno w PLN, jak i innych walutach. Łączna nominalna wartość wyemitowanych i niewykupionych listów zastawnych będzie nie większa niż równowartość 5 mld EUR. Maksymalny termin wymagalności wyemitowanych papierów wartościowych nie przekroczy 20 lat. Ich oprocentowanie będzie obliczane według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

ING Bank Śląski otrzymał zgodę KNF na powołanie ING Banku Hipotecznego w styczniu 2018 roku. Spółka ma na celu dywersyfikację struktury finansowania aktywów banku poprzez możliwość emisji długoterminowych listów zastawnych. 

ING Bank Hipoteczny uzyskał zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku stycznia 2019 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.inghipoteczny.pl/inghipoteczny