ING stawia nowe cele ekologiczne

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii i projektów proekologicznych oraz utworzy program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł – wynika z nowej Deklaracji Ekologicznej banku. Zobowiązuje się w niej, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2030 roku.

- Nowa Deklaracja Ekologiczna 2021 Grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego zakłada aktywny udział w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Chcemy promować rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, tworzyć i oferować produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem środowiskowym. Naszymi działaniami będziemy zmieniali nawyki, podejście biznesowe, rozwijali technologię i innowacje na rzecz środowiska. Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy dokonać znaczącej poprawy jakości życia i środowiska naturalnego. Ochrona klimatu to długa droga, jednak warta wysiłku i zaangażowania. Robimy to dla siebie i dla przyszłych pokoleń – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, nadzorująca tematy Zrównoważonego Rozwoju w banku.

W nowej Deklaracji Ekologicznej bank podtrzymał podstawowe założenia zawarte w deklaracji z 2017 roku w której zobowiązał się, że po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zgodnie z polityką wykluczeń, w trosce o środowisko nie finansuje również m.in działalności związanej z uprawą i produkcję tytoniu oraz z negatywnym wpływem na obszary chronione, leśnictwo, dobrostan zwierząt.

W nowej Deklaracji ING Bank Śląski zapewnia, że do końca 2023 roku przeznaczy:

- 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz projektów proekologicznych,

- 500 mln zł na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe (projekt: „Zielona gmina/samorząd”),

- 300 mln zł na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności - finansowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych przez ING Lease Polska, w tym budowę stacji ładowania i promocję poruszania się pojazdami elektrycznymi.

 ING Bank Śląski utworzy również fundusz grantowy w wysokości 2 mln PLN rocznie dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie będzie wspierał inicjatywy, które są źródłem zmiany i postępu w obszarze ekologii.

Bank wdroży ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką w segmencie klientów indywidualnych. Włączy kredyty mieszkaniowe do TERRA - inicjatywy Grupy ING polegającej m.in. na przyjęciu długoterminowych celów obniżania emisyjności udzielanych kredytów zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Jednocześnie bank będzie kontynuować oferowanie, korzystnych finansowo, pożyczek na cele ekologiczne oraz kredytów hipotecznych na energooszczędne domy. Bank oferuje również produkty inwestycyjne oparte o kryteria ESG, takie jak fundusz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania.

ING Bank Śląski chce do roku 2040 ograniczyć udział finansowania dla branży paliw kopalnych (dodatkowo obok węgla, którego nie finansuje) o 19% w odniesieniu do 2019 roku.

Jednym w założeń zapisanych w nowej Deklaracji Ekologicznej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku.

W tym celu bank chce wdrożyć nowoczesne prośrodowiskowe rozwiązania techniczne w swoich budynkach. Planuje do 2023 roku dalszą wymianę samochodów służbowych na samochody o napędzie hybrydowym lub plug-in oraz sukcesywne zwiększanie udziału pojazdów elektrycznych. Celem jest osiągnięcie do 2030 roku w stosunku do roku 2019 co najmniej 36-proc. redukcji CO₂ wynikającej z użytkowania samochodów. ING zmniejszy o 30% liczbę podróży służbowych dzięki spotkaniom zdalnym. Będzie również kompensował emisję CO₂ wynikającą z działalności operacyjnej m.in. poprzez zakup 100% energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo zamierza podpisać umowy z dostawcami energii elektrycznej, tak aby pracownicy mieli zniżki na zakup energii z OZE. Do 2030 roku bank chce zadbać o drzewostan (nowy lub istniejący) na 100 ha w całej Polsce, zakładać łąki kwietne w miastach, w których ma placówki bankowe oraz stworzyć murale pochłaniające CO₂ na budynkach centrali banku w Katowicach.

Bank podejmuje działania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego ograniczając dokumentację papierową oraz eliminując plastik.

W obszarze ekologii ING stawia również na działania edukacyjne.

Razem z Fundacją ING Dzieciom wydał książkę „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli”, która porusza tematy związane ze środowiskiem takie, jak smog, ocieplenie klimatu, problem plastiku czy konsumpcjonizm. Została ona wydrukowana na ekologicznym papierze z użyciem farb pochodzących z surowców odnawialnych. Do 2023 roku bank bezpłatnie przekaże szkołom i bibliotekom publicznym 25 tys. książek wraz ze scenariuszami zajęć. W latach 2021-2023 wspólnie z partnerami zewnętrznymi zrealizuje także program edukacyjny na temat zmian klimatu dla kilkuset szkół podstawowych.

ING Bank Śląski będzie dalej aktywnie wspierał wolontariat pracowniczy poprzez utworzenie specjalnego eko-funduszu „Moje środowisko” o wartości 300 tys. PLN rocznie. Dzięki temu pracownicy będą mogli realizować projekty ekologiczne na rzecz lokalnych społeczności.

Deklaracja Ekologiczna 2021 wspiera realizację priorytetu #ING dla klimatu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, będącej częścią strategii biznesowej banku.

 

Materiały do pobrania