Informacja ING Banku Śląskiego dotycząca decyzji KNF w sprawie nałożenia kary w związku z wykonywaniem funkcji banku depozytariusza

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank karę finansową w wysokości 4,3 mln złotych za nienależyte wykonywanie nadzoru nad czynnościami dokonywanymi przez niektóre fundusze inwestycyjne, których Bank jest depozytariuszem. Bank złoży wniosek do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z tym, że w jego opinii wykonywał czynności depozytariusza z należytą starannością.