ING podsumował swoją działalność za 2021 rok w raporcie zintegrowanym

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski po raz szósty prezentuje najważniejsze informacje finansowe i pozafinansowe w Zintegrowanym Raporcie Rocznym. Dokument obejmuje informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku, które zostały zaprezentowane przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. W tej edycji raportu znaczna część poświęcona jest aspektom ESG (ang. environmental, social, governance).  

Raport zintegrowany oprócz wyników i sytuacji finansowej Grupy ING Banku Śląskiego, obejmuje opis sposobu działania uwzględniającego wysokie standardy etyki, bezpieczeństwa czy zarządzania. Tegoroczny raport w istotnym stopniu porusza aspekty ESG. Jednym z priorytetów działalności ING jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i wsparcie klientów w transformacji środowiskowej. Bank stawia sobie nowe cele w zakresie zrównoważonego finansowania. W połowie 2021 roku Grupa Kapitałowa ING ogłosiła nową Deklarację Ekologiczną, w której zobowiązała się do realizacji konkretnych celów w najbliższych latach.

Bank wspólnie z klientami i dostawcami chce budować gospodarkę przyszłości: niskoemisyjną, w sposób zrównoważony i świadomy czerpiącą z zasobów. Konsekwentnie zmniejszamy nasz własny negatywny wpływ na środowisko. Zgodnie z Deklaracją Ekologiczną do 2030 roku chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie I i II. Nasze emisje w 2021 roku w zakresie I i II były o 28% niższe niż w roku bazowym, czyli w 2019 roku.

W Grupie ING Banku Śląskiego pracuje ponad 8 700 osób. Jako odpowiedzialny pracodawca bank chce tworzyć przyjazne miejsce pracy oraz warunki do rozwoju. Dba o różnorodność, troszczy się o zdrowie i dobrostan swoich pracowników. W 2021 roku znaczna część pracowników dalej kontynuowała pracę zdalną. ING wspierał ich proponując m.in. kompleksowy program szkoleniowy i przewodniki po pracy zdalnej, pomoc psychologiczną, wsparcie finansowe dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Bank udostępnił pracownikom platformę LXP (ang. Learning Experience Platform), która wspiera pracowników w budowaniu kompetencji szybciej niż dotychczas, adekwatnie do aktualnej potrzeby i przy użyciu innych metod niż tradycyjne podejście szkoleniowe. Łączy ona nowe technologie z potencjałem, jaki niosą interakcje i relacje między użytkownikami. Dzięki platformie pracownicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych z rożnych krajów.

ING przywiązuje dużą wagę do różnorodności. Dlatego w 2021 roku polityka banku w tym zakresie została dostosowana do Rekomendacji Z oraz nowych wymogów wynikających z Prawa bankowego. Ma to też swoje odzwierciedlenie w podejściu do różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wyróżniamy się w tym zakresie na tle innych. Na koniec 2021 roku 50% członków Zarządu stanowiły kobiety, a w Radzie Nadzorczej odsetek ten wynosił 43%. Są to wartości wyraźnie powyżej minimalnego progu 30% wskazanego w polityce banku.

Mając na względzie dostosowanie regulacji wewnętrznych banku do nowych przepisów i rekomendacji, w 2021 roku doprecyzowane zostały zapisy Polityki wynagradzania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego w zakresie zapewnienia neutralności zasad pod względem płci. Oznacza to niestwarzanie warunków do nieuzasadnionego uprzywilejowania którejś z płci w zakresie zatrudnienia, rozwoju kariery, awansów oraz przyznawania i wypłaty wynagrodzenia. Przeprowadzona analiza pokazała, że stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w Grupie ING Banku Śląskiego wyniósł 99%.

Zintegrowany Raport Roczny został przygotowany w oparciu o ramy dotyczące raportowania zintegrowanego w wersji z 2013 roku opublikowane przez IIRC (obecnie Value Reporting Foundation). Posłużono się w nim również GRI Standards na poziomie Core oraz dodatkowo wprowadzono oznaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Ponadto, w raporcie wykorzystano Greenhouse Gas Protocol oraz Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry w zakresie liczenia emisji gazów cieplarnianych przez bank. Nasz raport został zaudytowany w zakresie wskaźników GRI przez Bureau Veritas Polska.

Link do Zintegrowanego Raportu Rocznego dostępny jest tutaj: https://raportroczny.ing.pl/

Poprzedni Raport ING został doceniony w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021 oraz zdobył nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

Materiały do pobrania