ING podsumował swoją działalność za 2022 rok w raporcie zintegrowanym

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski prezentuje najważniejsze informacje finansowe i niefinansowe w Zintegrowanym Raporcie Rocznym. Dokument obejmuje informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku, które zostały zaprezentowane przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. Ważną częścią podsumowania nadal są aspekty dot. ESG (ang. environmental, social, governance).

Zintegrowanie danych pozwala na pokazanie zależności między finansowymi a niefinansowymi aspektami funkcjonowania ING Banku Śląskiego. Identyfikujemy trendy, na które odpowiadamy poprzez naszą strategię i model biznesowy. Raport przedstawia działania w stosunku do kluczowych obszarów – zaczynając od klientów, poprzez klimat i środowisko, przechodząc następnie do społeczności oraz pracowników. ING przedstawia również podejście do zarządzania bezpieczeństwem banku i klientów, opisując zarządzanie kapitałem i poszczególnymi rodzajami ryzyka – zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi. Finansowe efekty tych działań są opisane w rozdziale poświęconym wynikom.

Działania na rzecz klimatu i środowiska to dla ING ważny element odpowiedzialności biznesu a Zintegrowany Raport Roczny przedstawia realizację zobowiązań zawartych w Deklaracji Ekologicznej. W ING m.in.: promujemy rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, pracujemy przy tworzeniu produktów wspierających działania proekologiczne.

W 2022 roku bank kontynuował rozpoczęty przed rokiem proces kwantyfikacji emisji gazów cieplarnianych związanej z portfelem należności klientowskich banku. Emisje z portfela należności są bardzo ważnym elementem emisji banków (wchodzą w zakres III emisji w ramach kategorii 15 odpowiadającej za inwestycje) i to ten element stanowić będzie główny obszar zainteresowania i priorytet dla nas w celu dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. W 2022 roku bank oszacował emisyjność dla 143,1 mld zł portfela należności od klientów brutto (+4,9% r/r), co stanowi 62% aktywów ogółem.

Łącznie emisje gazów cieplarnianych zakresów I-III, z uwzględnieniem kategorii 15 zakresu III, wyniosły 5,8 mln ton. Emisje zakresu I i II w ujęciu market-based (zakresu, w którym dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku) zredukowaliśmy względem roku bazowego o 25,7%.

Zintegrowany Raport Roczny przygotowaliśmy w oparciu o ramy dotyczące raportowania zintegrowanego zaktualizowane w 2021 roku i zgodnie z GRI Standards. Dodatkowo wprowadziliśmy oznaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Raport został zaudytowany w zakresie wszystkich wskaźników GRI przez Bureau Veritas Polska.

Link do Zintegrowanego Raportu Rocznego dostępny jest tutaj:  https://raportroczny.ing.pl/

Materiały do pobrania