Program Inwestycyjny na Przyszłość w ING

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski rozszerzył swoją ofertę o „Program Inwestycyjny na Przyszłość” – produkt oferowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. 

„Program Inwestycyjny na Przyszłość” jest produktem typu Unit-Linked, tj. bezterminowym ubezpieczeniem na życie umożliwiającym inwestowanie w wybrane fundusze inwestycyjne różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zaletą produktu jest jego duża elastyczność w zakresie wyboru strategii inwestycyjnej. W Programie Klient może dokonać wyboru spośród czterech portfeli modelowych o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanej stopie zwrotu. Portfelami modelowymi zarządzają doradcy ING Investment Management (Polska) S.A., którzy w oparciu o sytuację na rynkach finansowych na bieżąco modyfikują skład portfeli, optymalizując możliwe zyski.  

W ofercie dostępne są następujące modelowe portfele inwestycyjne: 

 • Portfel Inwestycyjny Ochrony Kapitału,
 • Portfel Inwestycyjny Stabilnego Wzrostu,
 • Portfel Inwestycyjny Aktywnej Alokacji,
 • Portfel Inwestycyjny Dynamiczny Plus.  

W ramach Programu bardziej doświadczeni Klienci mogą zbudować indywidualny portfel inwestycyjny. Dla tej grupy osób Doradcy ING Investment Management (Polska) S.A. wyselekcjonowali fundusze kilku towarzystw, zróżnicowane pod względem polityki inwestycyjnej. W ofercie znajdują się fundusze obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, aktywnej alokacji oraz akcji.  

Oba sposoby inwestowania nie wykluczają się, co oznacza, że Klient może skorzystać zarówno z portfeli modelowych, jak i z wybranych funduszy tworząc własny portfel inwestycyjny.  

Zarówno portfele modelowe, jak i lista funduszy dostępnych w ramach portfela indywidualnego przygotowane zostały w oparciu o ofertę renomowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych, takich jak:

 • ING TFI S.A.
 • Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Legg Mason TFI S.A.
 • DWS Polska TFI S.A.
 • Union Investment TFI S.A.
 • Skarbiec TFI S.A. 

Aby przystąpić do „Programu Inwestycyjnego na Przyszłość” należy wpłacić co najmniej 5000 zł jako wpłatę podstawową oraz podpisać wniosek o zawarcie umowy w oddziale ING Banku Śląskiego. W każdej chwili trwania Programu Klient może wypłacić część lub całość zgromadzonych środków. Istnieje możliwość wpłacania dodatkowych kwot powiększających wartość inwestycji, a także możliwość zmiany strategii inwestycyjnej – zgromadzone środki można przenosić pomiędzy portfelami inwestycyjnymi (strategiami inwestycyjnymi) lub funduszami w ramach portfela indywidualnego nie płacąc przy tym podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki). Tak duża elastyczność „Programu Inwestycyjnego na Przyszłość pozwala dopasować inwestycję do zmieniających się, na przestrzeni lat, potrzeb Klienta. 

Zalety Programu:

 • minimalna wysokość pierwszej wpłaty - 5 000 zł
 • możliwość wpłaty składki dodatkowej – minimum 1 000 zł
 • stały dostęp do zgromadzonych aktywów
 • możliwość alokacji środków przez Klienta w różne portfele
 • przy przenoszeniu środków pomiędzy portfelami modelowymi i/lub funduszami nie jest pobierany tzw. podatek Belki
 • ubezpieczenie na życie dla posiadacza Programu równe jednej z większych kwot: albo sumie wszystkich wpłat pomniejszonych o częściowe wypłaty albo wartości środków zgromadzonych w ramach Programu. Sprzedaż, jak i obsługa ubezpieczenia odbywa się wyłącznie poprzez oddziały Banku. 

W ramach promocji trwającej od 26 listopada do 14 grudnia br. wpłaty składki podstawowej są zwolnione z opłaty wstępnej (opłaty za zawarcie i wykonywanie umowy ubezpieczenia).